Zarządzenie Nr 10/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-02-2007 | 14:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                           ZARZĄDZENIE NR 10/2007

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych pn:

 

1.       Konserwacja oraz uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. (CPV 45 23 32 90 -8).

 

2.       Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych przeznaczonych do realizacjizadań związanych z odwodnieniem dróg gminnych. (CPV 28 81 42 20-9).

 

3.       Zakup materiałów brukowych-betonowych z przeznaczeniem do realizacji zadań związanych z  remontami chodników w ciągach dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz” (CPV 28 81 31 00-5)

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Maria Dominik                      - Członek

4. Kazimierz Nakielski              - Członek

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.01.2007r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.