Zarządzenie Nr 1/07

rok 2007

 
data publikacji:  01-02-2007 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                        ZARZĄDZENIE NR   1/2007

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych pn:

 

1.        Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym na rzecz

      Miasta i Gminy Stary Sącz.

       (CPV 60122000-9)

2.        Świadczenie usług koparko-ładowarką na rzecz Miasta i Gminy Stary Sącz.

              (CPV 45520000-8)

3.        Zakup kruszyw łamanych przeznaczonych do realizacji zadań związanych

      z przebudową, odbudową oraz remontem dróg gminnych na terenie gminy Stary Sącz.

            (CPV 14 21 00 00-6) 

4.        Zakup mieszanki betonowej przeznaczonej do zadań związanych z przebudową, odbudową oraz remontem dróg gminnych na terenie gminy Stary Sącz.

           (CPV 28 81 41 00-2)

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Maria Dominik                      - Członek

4. Kazimierz Nakielski              - Członek

 

§ 2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.01.2007r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.