Zarządzenie Nr 18/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-01-2007 | 11:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                                       ZARZĄDZENIE Nr 18/07

 

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 10.01.2007 r.

 

w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym w roku 2007.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2. pkt 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się ceny minimalne na sprzedaż drewna z mienia komunalnego Gminy Stary Sącz jak w załączniku nr: 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Osobom poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej tj. pożaru , huraganu lub powodzi , w wyniku której uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny lub inwentarski w stopniu wymagającym jego przebudowy bądź odbudowy dopuszcza się sprzedaż drewna w klasie WCO w ilości do 10 m3 po obniżonej o 50% cenie.
  2. Warunkiem sprzedaży drewna po obniżonej cenie jest udokumentowanie szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.