Zarządzenie Nr 22 /07

rok 2007

 
data publikacji:  24-01-2007 | 10:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                          Z  R  Z  Ą  D  Z  E  N  I  E   Nr      22 /07 

 

                             BURMISTRZA    MIASTA   I   GMINY   W   STARYM   SĄCZU

 

                                                             z  dnia    22. 01. 2007r.

 

 

w sprawie:  ustalenia ceny  nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, przeznaczonej

                   do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 w związku z art. 37 ust.2 punkt 6  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst :  Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)

 

                                                           p o s t a n a w i a m   

 

                                                                         § 1

 

ustalić cenę nieruchomości  gruntowej  położonej w Myślcu  zapisanej  w Księdze wieczystej  Kw Nr    NS1S / 00063998 / 4  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu  oznaczonej  numerem działki ewidencyjnej 62/1 o pow.  0.03   ha  na kwotę  2 701,54 zł( słownie złotych:  dwa tysiące siedemset jeden  54/100)

 

                                                                              § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .