Zarządzenie Nr 21/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-01-2007 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                         Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    21 /07

 

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  STARY  SĄCZ
 z  dnia   22  stycznia  2007 r.

 

 

W   sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

                               Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami)  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr  261, poz. 2603) ,  oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr III / 23 /06  z dnia 29 grudnia 2006 roku.

 

                                                             zarządzam, co następuje

 

                                                                          § 1

 

Przeznaczam do sprzedaży bezprzetargowej  nieruchomość gruntową położoną w Myślcu  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                             

                                                                          § 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu   Miasta  i   Gminy   w   Starym Sączu  przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej

                                                                        § 3

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

                                                                        § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 zal_nr_1_do_zarz._21.doc (31.00 Kb)