Zarządzenie Nr 295/06

rok 2006

 
data publikacji:  24-01-2007 | 08:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                                    Zarządzenie  Nr  295/06

              Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                                         z dnia  27.12.2006

 

 w sprawie : wydzierżawienia pomieszczeń garażowych usytuowanych w budynku  położonym

w Starym Sączu przy  ul. Krakowskiej 26  .

 

 

                             Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym  tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm.  oraz

art. 13  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity

 z 2004 r.  Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :

 

                                                                             §.1.

 

Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 5 lat  tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia  31.12. 2011  r.  pomieszczenia  garażowe o łącznej pow. użytkowej 51,52 m2  wraz z częściami  działek nr  1162/7 o pow.- 0,0137 ha , 1162/6  o pow. - 0,0048 ha położone w Starym Sączy  przy ul. Krakowskiej 26 dla Firmy Handlowo  Usługowej „STAR – GAZ „ Sułkowski Stanisław  Stary  Sączu ul. Dunajcowa 19 ,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie montaż i naprawa instalacji gazowych samochodowych.

 

 

                                                                             §.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w dzierżawę nieruchomości o której mowa w &.1. zostaną określone w  umowie dzierżawy.

 

                                                                            §.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                                              §.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01. 2007 r.