Zarządzenie Nr 294/06

rok 2006

 
data publikacji:  24-01-2007 | 08:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                                Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  294/06

                                                           Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                                    z dnia  27.12.2006 r.

 

 

w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Gołkowicach Dolnych na dz. ew. nr 162 o pow. 0,09 ha zabudowanej budynkiem Przedszkola .

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :

 

                                                           §.1.

 

Postanawia się oddać w  dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zlokalizowanej w Gołkowicach Dolnych na dz. ew. nr 162 o pow. 0,09 ha zabudowaną budynkiem Przedszkola   z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus  w Gołkowicach.

Umowa dzierżawy obowiązuje od dnia  01 stycznia  2007 r. do dnia  31 grudnia  2021 r.

 

                                                        §.2.

 

Szczegółowe zasady dzierzwy przedmiotowej nieruchomości  zostaną określone w umowie.

 

                                                        §.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                       §.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r.