Zarządzenie Nr 5/07

rok 2007

 
data publikacji:  19-01-2007 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                                         ZARZĄDZENIE NR 5/07                                                  

                                        BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ 

                                                                  z dnia 4 stycznia 2007 r.

 

w sprawie : ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

 

 

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591z późn. zm)  w związku z § 2 Uchwały Nr. XXXII/358/05

Z dnia 28.02.2005 r. określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania zm. Uchwałą Nr. XLIII/475/06z dnia 27.02.2006 r.

 

                                                                zarządzam co następuje

 

                                                                          § 1

       

 Ustalam koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości 14,30 złotych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w 2007 roku.

 

 

                                                                         § 2  

 

Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu .

 

 

                                                                       § 3 

                     

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 1 lutego 2007 r.