Zarządzenie nr 4/07

rok 2007

 
data publikacji:  19-01-2007 | 10:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie nr 4/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 4 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

 

                               Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164  poz. 1163 z póź.zm.) 

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

                W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w  roku 2007 - powołuję Komisję Przetargową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           w składzie:

 

  1. Marek  ŻMUDA    Przewodniczący
  2. Grażyna  KOPEĆ                 Członek
  3. Alfreda WASTAG               Sekretarz

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę w dniu 22 stycznia 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.