Zarządzenie Nr 13/07

rok 2007

 
data publikacji:  19-01-2007 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 13/07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 12 stycznia 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 )  zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„ budowę odcinka oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej

w Przysietnicy”

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Bonifacy Wolak                          - Przewodniczący

                2. Marek Żmuda                                  - Członek

                3. Magdalena Orłowska                     - Sekretarz

 

 

§  2.

               

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 stycznia 2007 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                              §  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.