Zarządzenie Nr 2/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-01-2007 | 14:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  NR  2/07

   Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 4 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn.  zm.) oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 207
poz. 2108)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na „sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej nr działki 2114/1 i 2114/2 o pow. 0.1564 ha

 

powołuję Komisję  Przetargową w następującym składzie:

 

1. inż. Paweł Dybiec   - Przewodniczący                                                       

2. Urszula Maciuszek - członek

3. Andrzej Rybarski   - członek

4. Nakielski Kazimierz – członek

5. Maria Dominik - członek          

               

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 17 stycznia 2007 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.