Zarządzenie Nr 9/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-01-2007 | 12:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 9/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2007 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

 

                Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz.2104) oraz art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku) Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.


zalacznik_do_zarz_9.doc (1.17 Mb)