Zarządzenie Nr 6/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-01-2007 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                                                ZARZĄDZENIE Nr  6/07

 

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ   z dnia   5.01.2007 r.

 

W      sprawie  wydzierżawienia    nieruchomości    mienia  komunalnego w    Starym  Sączu .

 

                                          Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) i art. 25  ust. 1,   ustawy   z     dnia   21        sierpnia      1997      roku    o    gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póżń zm).  zarządza  się , co następuje  :

 

                                                                                              $ 1

 

Postanawia się wydzierżawić  część nieruchomości   położonej  w Starym Sączu  , oznaczonej numerem działki  ewidencyjnej  1242/1 o  pow. 0.0015 ha   na  okres    3 lat  Pani Ewie K. zam. (…) z przeznaczeniem  na cel handlowy.

 

                                                                                              $  2

 

Ustala się czynsz dzierżawny  w wysokości     100,00    miesięcznie  ( słownie :  sto   złotych ) +  należny podatek  Vat.

 

                                                                                              $  3

 

Pozostałe warunki  dzierżawy zostaną  określone  w umowie zawartej  pomiędzy stronami.

 

                                                                                              $  4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

                                                                                              $  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.