rok 2006

2002-2006

 

Zarządzenie Nr 243/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 266/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 239/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 238/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Barcicach Górnych przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 229/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarzadzenie Nr 227/06 - w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 228/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przy ul. Bandurskiego 14a , przeznaczonej do sprzedaży .

Zarządzenie Nr 217/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 216/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 215/06 - W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT

Zarządzenie Nr 214 /06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 211/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 210/06 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 209/06 - w sprawie : oddania w najem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy zlokalizowanego w budynku nr 42 w Starym Sącu ul. Bandurskiego 14 a.

Zarządzenie Nr 208/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji.

Zarządzenie Nr 207/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Łazach Biegonickich, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 206/06 - w sprawie : ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 205/06 - w sprawie: uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 175/06 z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 204/06 - w sprawie: uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 87/06 z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 202/06 - w sprawie: upoważnienia pracownika do umieszczania na fakturach VAT adnotacji.

Zarządzenie Nr 201/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 200/06 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64 / 02 z dnia 9 grudnia 2002r.

Zarządzenie Nr 196/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 195/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 194/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 193/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 192/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Gołkowicach Dolnych.

Zarządzenie Nr 190/06 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 188/06 - w sprawie : wynajmu pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Przedszkola Stary Sącz ul. Staszica 7 wraz z częścią działki .

Zarządzenie Nr 187/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 186/06 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Giny Stary Sącz Nr 163/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 185/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Stabilizacja osuwisk wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w miejscowościach Popowice, Przysietnica i Barcice".

Zarządzenie N r 184/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie".

Zarządzenie Nr 183/06 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

Zarządzenie Nr 182/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 181/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 180/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 179/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 178/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 177/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 176/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Ewy K. za. (…).

Zarządzenie Nr 175/06 - w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 174/06 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Giny Stary Sącz Nr 126/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku.

Zarządzenie Nr 173/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 172/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 171/06 - w sprawie przeznaczenia drewna opałowego dla Klubu „Jaworzynka" w Gołkowicach.

Zarządzenie Nr 170/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Teresy M. P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 169/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy G. zam. (…)

Zarządzenie Nr 168/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Haliny S. zam. (…)

Zarządrzenie Nr 167/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Katarzyny M. zam. (…)

Zarządzenie Nr 166/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Usunięcie szkód spowodowanych przez osuwisko we wsi Myśleć".

Zarządzenie Nr 165/06 - w sprawie: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 164/06 - w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 163/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 162/06 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na potrzeby -własne UMiG w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 161/06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 160/06 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 159/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 158/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 157/06 - w sprawie : oddania w najem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy zlokalizowanego w budynku oz. Nr 9 w Starym Sączu ul. Piaski 9

Zarządzenie Nr 156/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 155/06 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 154/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 153/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach "

Zarządzenie Nr 152/06 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 151/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 150/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 149/06 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 148/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 147/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 146/06 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 145/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 144/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 143/06 - w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu."

Zarządzenie Nr 142/06 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 141/06 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Barcicach.

Zarządzenie Nr 140/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 139/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 138/06 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

Zarządzenie Nr 137/06 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

Zarządzenie Nr 136/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Ewy K zam. (...)

Zarządzenie Nr 135/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 134/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opalonego dla Pana Władysława L. zam. (...)

Zarządzenie Nr 133/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana J. zam. (…)

Zarządzenie Nr 132/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 131/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Heleny W. zam. (…)

Zarządzenie Nr 130/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Tadeusza powyższego. zam. (…)

Zarządzenie Nr 129/06 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 128/06 - w sprawie : oddania w dzierżawę budynku wraz z letnią werandą o łącznej pow. użytkowej 109 m 2 położonego w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 oraz część, ew. nr 1854.

Zarządzenie Nr 127 /06 - w sprawie : Powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

Zarządzenie Nr 126/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 125/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 124/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 123/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 122/06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 121/06 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 120/06 - w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Spowodowanych Przez Klęski Żywiołowe

Zarządzenie Nr 119/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 118/06 - w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 117/06 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 116/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 115/06 - w sprawie ustanowienia dnia 26 maja jako dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 114/06 - w sprawie : nieodpłatnego przekazania okien drewnianych zdemontowanych w trakcie wymiany w Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu ul.. Królowej Jadwigi 20.

Zarządzenie Nr 113/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 112/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 111/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 110/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 109/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Przebudowa ulicy Ogrodowej oraz odcinka ulicy Partyzantów w Starym Sączu”.

Zarządzenie Nr 108/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu”.

Zarządzenie Nr 107/06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 106/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 105/06 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

Zarządzenie Nr 104/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 103/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych Starym Sączu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 102/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 101/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 100/06 - w sprawie : powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Zarządzenie Nr 99/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Dobudowa sali gimnastycznej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach".

Zarządzenie Nr 98/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 97/06 - w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gołkowicach Dolnych

Zarządzenie Nr 95/06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 94/06 - w sprawie : wynajmu pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku zlokalizowanym w Starym Sączu Rynek 22 .

Zarządzenie Nr 93/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 92/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny K zam. (…).

Zarządzenie Nr 91/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy P. zam.(…).

Zarządzenie Nr 90/06 - w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

Zarządzenie Nr 89/06 - w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT

Zarządzenie Nr 88/06 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

Zarządzenie Nr 87/06 - w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 86/06 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok na zadania pn. "Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz”.

Zarządzenie Nr 85/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 84/06 - w sprawie powołania Komisji Odbioru Dokumentacji Technicznej.

Zarządzenie Nr 83/06 - w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 82/06 - w sprawie : wydzierżawienia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Starym Sączu Rynek 22

Zarządzenie Nr 81/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Łazach Biegonickich.

Zarządzenie Nr 80/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 79/06 - w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczo-wyborcze zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w S

Zarządzenie Nr 78/06 - w sprawie Zakładowego Planu Kont.

Zarządzenie Nr 76/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Henryka O. zam. (…)

Zarządzenie Nr 75/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Antoniego T. zam. (…)

Zarządzenie Nr 74/06 - w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

Zarządzenie Nr 73/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 72/06 - w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

Zarządzenie nr 71/06 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 70/06 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 69/06 - w sprawie : oddania w dzierżawę pomieszczeń garażowo – biurowych wraz z częściami działek gruntowych położonych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26

Zarządzenie Nr 68/06 - w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 na dz. ew. nr 1854

Zarządzenie Nr 67/06 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/03.

Zarządzenie Nr 66/06 - W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 65/06 - W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 64/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Łazach Biegonickich przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 63/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 62/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 61/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Anny G. zam. (…)

Zarządzenie Nr 60/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Edwarda P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 59/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jana S. (…)

Zarządzenie Nr 58/06. - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii O. zam. (…)

Zarządenie Nr 57/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Haliny S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 56/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy G. zam. (…)

Zarządzenie Nr 55/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii S. (…)

Zarządzenie Nr 54/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Edyty M. zam. (…)

Zarządzenie Nr 53/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 52/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny N. zam. (…)

Zarządzenie Nr 51/06 - w sprawie: nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa W. zam. (…)

Zarządzenie Nr 50/06 - w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii Z. zam. (…)

Zarządzenie Nr 48/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Z. zam. (…)

Zarządzenie Nr 47/06 - w sprawie : wydzierżawienia budynku użytkowego wraz z działką ew. nr 1881 położoną w Starym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 16

Zarządzenie Nr 45/06 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym.

Zarządzenie Nr 44/06 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 43/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 42/06 - W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT

Zarządzenie Nr 41/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Myślcu.

Zarządzenie Nr 40/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 39/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 38/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 37/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 36/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 35/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 34/06 - w sprawie odsprzedaży części wyposażenia i sprzętu medycznego dzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK" oraz „PRODENT" w Barcicach

Zarządzenie Nr 33/06 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu".

Zarządzienie Nr 32/06 - W sprawie: przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości i ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr 31/06 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie pomostów wędkarskich oraz na potrzeby własne gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 30/ 06 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 29/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 28/06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji i z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2005 roku.

Zarządzenie Nr 27/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 26/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 25/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 24/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Piotra Ch. zam. (…)

Zarządzenie Nr 23/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 22/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z rozbiórki budynku gospdarczego,sanitariatów i śmietnika zlokalizowanych na dz ew. nr 209 w Mostkach przy starej szkole

Zarządzenie Nr 21/05 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 20/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 18/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 17/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 16/06 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Gaboniu, Starym Sączu, Myślcu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 15/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 14/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Barcicach Górnych

Zarządzenie Nr 13 /06 - w sprawie : powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 11/06 - w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok

Zarządzenie Nr 10/06 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 9/06 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/06 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2006 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie Nr 7/06 - w sprawie : wynajmu pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku zlokalizowanym w Barcicach Górnych nr 206 .

Zarządzenie Nr 6/06 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach Górnych nr 422

Zarządzenie Nr 5/06 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach Górnych nr 422

Zarządzenie Nr 4/06 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach Górnych nr 422

Zarządzenie Nr 3/06 - w sprawie regulaminu administrowania i korzystania z Hali Sportowej w Barcicach.

Zarządzenie Nr 2/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 1/06

Zarządzenie Nr 283/06 - w sprawie :wynajmu pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiach budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Górnych.

Zarządzenie Nr 284/06 - w sprawie : wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 oraz budynek Starej Kuźni .

Zarządzenie Nr 264/06 - w sprawie regulaminu administrowania i korzystania z sali gimnastycznej w Przysietnicy.

Zarządzenie Nr 277/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 275/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 274/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 273/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 272/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 271/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Barcicach Górnych.

Zarządzenie Nr 268/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 258/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 249/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 248/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 246/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 245/06 - W sprawie powołania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 233/06 - w sprawie : rozbiórki budynku starej Szkoły na Woli Kroguleckiej

Zarządzenie Nr 299/06 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 293/06 - w sprawie powołania Komisji Obioru Dokumentacji Technicznej.

Zarządzenie Nr 292 / 06 - w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót

Zarządzenie Nr 282/06 - W sprawie wydzierżawieni nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 281/06 - W sprawie wydzierżawieni nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 276/06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 270 /06 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 269 /06 - W sprawie: przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości i ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr 257/06 - W sprawie określenia zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 247/06 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 235/06 - W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 231/06 - w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Stary Sącz treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Zarządzenie Nr 250/06 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 229/06 z dnia 12 października 2006 roku.

Zarządzenie Nr 213/06 - w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 81 o pow. 0,2 ha położonej w Gołkowicach Górnych , zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia .

Zarządzenie Nr 203/06 - w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy , nie posiadających osobowości prawnej

Zarządzenie Nr 96/2006 - w sprawie : wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 1832/10 położonej w Starym Sączu przy ul. Piaski 9.

Zarządzenie Nr 244/06 - W sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie Nr 254/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy Piszczek zam. Stary Sącz ul. Czarneckiego 4.

Zarządzenie Nr 256/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Kądziołka zam. Stary Sącz ul. Partyzantów 44.

Zarządzenie Nr 261/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Krzysztofa Sznajder zam. Stary Sącz ul. Krakowska 27.

Zarządzenie Nr 289/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny Nawara zam. Stary Sącz ul. W. Witosa 22.

Zarządzenie Nr 253/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana Jarzębińskiego zam. Stary Sącz ul. Partyzantów 12.

Zarządzenie Nr 219/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Renaty Jarzębiak zam. Stary Sącz ul. Sobieskiego 11.

Zarządzenie Nr 252/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii Pasoń zam. Stary Sącz ul. Piłsudskiego 45.

Zarządzenie Nr 255/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jana Mąka zam. Stary Sącz ul. Czarneckiego 18.

Zarządzenie Nr 218/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana Pierzchała zam. Stary Sącz u. Sobieskiego 6.

Zarządzenie Nr 262/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jana Janczury zam. Stary Sącz Oś. Tysiąclecia 4/1.

Zarządzenie Nr 230/06 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Gimnazjum w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 15.

Zarządzenie  Nr 222/06 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 278/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 259/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 263/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 221/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 240/06 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Giny Stary Sącz Nr 217/06 z dnia 29 września 2006 roku.

Zarządzenie Nr 226/06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 212/06 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 220/06 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 189/2006 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 241/2006 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 232/2006 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 198/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 232/2006 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 191/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 237/06 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/04 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu”.

Zarządzenie Nr 224/06 - w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

Zarządzenie Nr 251/06 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 222/06 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie nr 236/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 267/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 197/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 199/06 - w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

Zarządzenie Nr 234/06 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku w Starym Sączu.

Zarządzenie nr 279/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 260/06 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 77/2006 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 242/06 - w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Zarządzenie Nr 265/06 - w sprawie regulaminu administrowania i korzystania z Sali Gimnastycznej w Gołkowicach.

Zarządzenie Nr 225/06 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 223/06 - w sprawie: ustalenie Zakładowego Planu Kont.

Zarządzenie Nr .280/06 - w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym " w Starym Sączu.