Sprawozdania finansowe dotyczące jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

 
data publikacji:  13-05-2019 | 13:15
data ostatniej modyfikacji:  13-05-2019 | 13:33
autor dokumentu: 

Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu wykonując obowiązek publikowania sprawozdań finansowych na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podaje do wiadomości Sprawozdania finansowe za 2018 rok dotyczące jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej, składające się z:

  1. Bilansu,
  2. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. Zestawienia zmian w funduszu,
  4. Informacji dodatkowej.
Lp. Wykaz sprawozdań
1 Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu za 2018 r.
2 Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu za 2018 r.
3 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu za 2018 r.
4 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi w Popowicach za 2018 r.
5 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy za 2018 r.
6 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. 1 PSP AK w Gaboniu za 2018 r.
7 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Skrudzinie za 2018 r.
8 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Gołkowicach za 2018 r.
9 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy za 2018 r.
10 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Franciszka Świebockiego w Barcicach za 2018 r.
11 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu za 2018 r.
12 Sprawozdanie finansowe Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu za 2018 r.