Zarządzenie Nr 184/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budy

rok 2018

 
data publikacji:  06-09-2018 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2018 | 13:10
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 184/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia polityki  rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego