OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
data publikacji:  14-06-2018 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2018 | 14:13
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowane przez Burmistrza, adres siedziby: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz kontakt mailowy: gmina@stary.sacz.pl lub telefoniczny: +48 18 446 02 70; Gmina Stary Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy oraz zadania zlecone administracji rządowej;

 

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl ;

 

3. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

 

4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

5. odbiorcą danych osobowych może być Gmina Stary Sącz lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych lub inni administratorzy realizujący obowiązki ustawowe;

 

6. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

 

7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

 

8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

 

9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

 

10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu. 

INFORMACJE W ZAKŁADCE URZĄD MIEJSKI →