uchwały 2018

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XLVIII/777/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVIII/776/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVIII/775/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie najmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVIII/774/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie najmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVIII/773/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Barcicach

Uchwała Nr XLVIII/772/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Barcicach

Uchwała Nr XLVIII/771/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVIII/770/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVIII/769/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

Uchwała Nr XLVIII/768/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Sta

Uchwała Nr XLVIII/767/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Stary Sącz w ramach procedury repatriacyjnej jednej nieokreślon

Uchwała Nr XLVIII/766/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów o

Uchwała Nr XLVIII/765/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na trwającą kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XLVIII/764/2018 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/710/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyc

Uchwała Nr XLVIII/763/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odp

Uchwała Nr XLVIII/762/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Stary Sącz za pomocą in

Uchwała Nr XLVIII/761/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2

Uchwała Nr XLVIII/759/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/758/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Starego Sącza za rok 2017

Uchwała Nr XLVIII/757/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Stary Sącz za 2017 rok

Uchwała Nr XLVIII/756/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2017 rok

Uchwała Nr XLVII/755/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVII/754/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVII/753/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVII/752/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny ,,Stawy”

Uchwała Nr XLVII/751/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVI/749/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”

Uchwała Nr XLVI/748/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice”

Uchwała Nr XLVI/747/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVI/746/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego osobom znajdującym się w szczególnych okolicznościach

Uchwała Nr XLVI/745/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Starego Sącza

Uchwała Nr XLVI/744/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XLVI/743/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu przyrodniczego „Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO”...

Uchwała Nr XLVI/742/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2018

Uchwała Nr XLVI/741/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów...

Uchwała Nr XLVI/740/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy...

Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib...

Uchwała Nr XLVI/738/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na trwającą kadencję...

Uchwała Nr XLVI/737/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi

Uchwała Nr XLVI/736/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do...

Uchwała Nr XLVI/735/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sądeckie Wodociągi Spółka...

Uchwała Nr XLVI/734/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XLVI/733/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XLVI/732/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Uchwała Nr XLV/730/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2018 r.

Uchwała Nr XLV/729/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLV/728/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Przysietnicy

Uchwała Nr XLV/727/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLV/726/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” na przedłużenie ulicy położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLV/725/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowaniia...

Uchwała Nr XLV/724/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz...

Uchwała Nr XLV/723/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łazy Biegonickie 2”

Uchwała Nr XLV/722/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Nowosądeckiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Uchwała Nr XLV/721/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Uchwała Nr XLV/720/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności...

Uchwała Nr XLV/719/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku...

Uchwała Nr XLV/718/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Starym Sączu do składu Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XLV/717/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023

Uchwała Nr XLV/716/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie realizacji projektu socjalnego „Rodzina - nasze wspólne dobro”

Uchwała Nr XLV/715/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru powołania Rady Seniorów Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych...

Uchwała Nr XLV/713/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Uchwała Nr XLV/712/2018 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XLV/711/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym...

Uchwała Nr XLV/710/2018 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XLV/709/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Uchwała Nr XLIX/795/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Gołkowicach Dolnych

Uchwała Nr XLIX/794/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLIX/793/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Moszczenicy...

Uchwała Nr XLIX/792/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gmina Stary Sącz...

Uchwała Nr XLIX/791/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym...

Uchwała Nr XLIX/790/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Stary Sącz na lata 2016-2020

Uchwała Nr XLIX/789/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...

Uchwała Nr XLIX/788/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLIX/787/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach...

Uchwała Nr XLIX/786/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego Burmistrza Starego Sącza

Uchwała Nr XLIX/785/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Starego Sącza

Uchwała Nr XLIX/784/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Starego Sącza

Uchwała Nr XLIX/783/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Starego Sącza

Uchwała Nr XLIX/782/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania...

Uchwała Nr XLIX/781/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki...

Uchwała Nr XLIX/780/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Starego Sącza

Uchwała Nr XLIX/779/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Uchwała Nr XLIV/707/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego osobie znajdującej się w szczególnych okolicznościach

Uchwała Nr XLIV/706/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Myślcu

Uchwała Nr XLIV/705/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLIV/704/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Stary Sącz w ramach procedury repatriacyjnej dwóch...

Uchwała Nr XLIV/703/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu

Uchwała Nr LIII/840/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr LIII/839/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego osobom znajdującym się w szczególnych okolicznościach

Uchwała Nr LIII/838/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania wiejskiego Sołectwa Moszczenica Wyżna

Uchwała Nr LIII/837/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7”

Uchwała Nr LIII/836/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”

Uchwała Nr LIII/835/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice”

Uchwała Nr LIII/834/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LIII/833/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LIII/832/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LIII/831/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz”

Uchwała Nr LIII/830/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących obiektami użyteczności publicznej Gminy

Uchwała Nr LIII/829/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu placów zabaw będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr LIII/828/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr LIII/827/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży i podawania napojów...

Uchwała Nr LIII/826/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Uchwała Nr LIII/825/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr LII/822/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania wiejskiego Sołectwa Mostki

Uchwała Nr LII/821/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie najmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach Górnych

Uchwała Nr LII/820/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gmina Stary Sącz...

Uchwała Nr LII/819/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LII/818/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie...

Uchwała Nr LII/817/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Uchwała Nr LI/815/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LI/814/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LI/813/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr LI/812/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie najmu lokalu w Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

Uchwała Nr LI/811/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie najmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach Górnych

Uchwała Nr LI/810/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie najmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu

Uchwała Nr LI/809/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary

Uchwała Nr LI/808/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 9"

Uchwała Nr LI/807/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mostki"

Uchwała Nr LI/806/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gołkowice Dolne"

Uchwała Nr LI/805/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4A"

Uchwała Nr LI/804/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3"

Uchwała Nr LI/803/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania publicznego - zarządzania drogą wojewódzką

Uchwała Nr LI/802/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz"

Uchwała Nr LI/801/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Osiedli w Starym Sączu

Uchwała Nr LI/800/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Sołectw w Gminie Stary Sącz

Uchwała Nr LI/799/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Starego Sącza do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarkii...

Uchwała Nr LI/798/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki...

Uchwała Nr LI/797/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...