uchwały 2018

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XLVI/749/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”

Uchwała Nr XLVI/748/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice”

Uchwała Nr XLVI/747/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLVI/746/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego osobom znajdującym się w szczególnych okolicznościach

Uchwała Nr XLVI/745/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Starego Sącza

Uchwała Nr XLVI/744/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XLVI/743/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu przyrodniczego „Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO”...

Uchwała Nr XLVI/742/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2018

Uchwała Nr XLVI/741/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów...

Uchwała Nr XLVI/740/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy...

Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib...

Uchwała Nr XLVI/738/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na trwającą kadencję...

Uchwała Nr XLVI/737/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi

Uchwała Nr XLVI/736/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do...

Uchwała Nr XLVI/735/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sądeckie Wodociągi Spółka...

Uchwała Nr XLVI/734/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XLVI/733/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XLVI/732/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Uchwała Nr XLV/730/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2018 r.

Uchwała Nr XLV/729/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLV/728/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Przysietnicy

Uchwała Nr XLV/727/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLV/726/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” na przedłużenie ulicy położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLV/725/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowaniia...

Uchwała Nr XLV/724/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz...

Uchwała Nr XLV/723/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łazy Biegonickie 2”

Uchwała Nr XLV/722/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Nowosądeckiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Uchwała Nr XLV/721/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Uchwała Nr XLV/720/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności...

Uchwała Nr XLV/719/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku...

Uchwała Nr XLV/718/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Starym Sączu do składu Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XLV/717/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023

Uchwała Nr XLV/716/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie realizacji projektu socjalnego „Rodzina - nasze wspólne dobro”

Uchwała Nr XLV/715/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru powołania Rady Seniorów Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych...

Uchwała Nr XLV/713/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Uchwała Nr XLV/712/2018 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XLV/711/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym...

Uchwała Nr XLV/710/2018 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XLV/709/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Uchwała Nr XLIV/707/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego osobie znajdującej się w szczególnych okolicznościach

Uchwała Nr XLIV/706/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Myślcu

Uchwała Nr XLIV/705/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XLIV/704/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Stary Sącz w ramach procedury repatriacyjnej dwóch...

Uchwała Nr XLIV/703/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu