Podstawa prawna (sposób składania)

PETYCJE

 
data publikacji:  28-06-2017 | 16:19
data ostatniej modyfikacji:  24-07-2019 | 11:01
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku.

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w  sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu


Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji