uchwały 2017

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XL/598/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą serwisową drogi...

Uchwała Nr XL/599/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XL/600/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XL/601/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XL/602/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Sącz do realizacji projektu partnerskiego w ramach 4 Osi...

Uchwała Nr XXX/425/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Uchwała Nr XXX/426/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie...

Uchwała Nr XXX/427/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Uchwała Nr XXX/428/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Świętej Kingi

Uchwała Nr XXX/429/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Szczucin

Uchwała Nr XXX/430/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczeni

Uchwała Nr XXX/431/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi...

Uchwała Nr XXX/432/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXX/433/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Gaboniu

Uchwała Nr XXX/434/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Barcicach

Uchwała Nr XXX/435/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Starym Sączu

Uchwała Nr XXX/436/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa w Sołectwie Gaboń

Uchwała Nr XXX/437/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR II/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju...

Uchwała Nr XXX/438/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2014 r. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska...

Uchwała Nr XXX/439/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi

Uchwała Nr XXXI/440/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały nr XXVIII/411/2016 Rady miejskiej w Starym Sączu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżet

Uchwała Nr XXXI/441/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017 - 2035

Uchwała Nr XXXI/442/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8.02.2017 r. w sprawie: projektu szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXI/442/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego...

Uchwała Nr XXXI/443/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian Statutu Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXI/444/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXI/444/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXI/445/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/356/2008 z dnia 29 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXI/446/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Uchwała Nr XXXI/447/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne...

Uchwała Nr XXXI/448/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy...

Uchwała Nr XXXI/449/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r. 29 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXI/450/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/63/2015 z dnia 23 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXI/451/2017 Rada Miejska w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”

Uchwała Nr XXXI/452/2017 Rada Miejska w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”

Uchwała Nr XXXI/453/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXI/454/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXI/455/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXI/456/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Uchwała Nr XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017 - 2035

Uchwała Nr XXXII/458/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia bu

Uchwała Nr XXXII/459/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Uchwała Nr XXXII/460/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XXXII/461/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XXXII/462/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/303/04 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2004 r.

Uchwała Nr XXXII/463/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Mieszkańców Sołectwa Moszczenica Niżna

Uchwała Nr XXXII/464/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Starego Sącza do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego...

Uchwała Nr XXXII/465/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych...

Uchwała Nr XXXII/466/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej...

Uchwała Nr XXXIII/467/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXIII/468/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXIII/469/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Uchwała Nr XXXIII/469/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Uchwała Nr XXXIII/470/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 r...

Uchwała Nr XXXIII/471/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Uchwała Nr XXXIII/471/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Uchwała Nr XXXIII/472/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Poda

Uchwała Nr XXXIII/473/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową..

Uchwała Nr XXXIII/474/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową...

Uchwała Nr XXXIII/475/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w ośmioletnią Szkołę...

Uchwała Nr XXXIII/476/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Popowicach

Uchwała Nr XXXIII/477/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu

Uchwała Nr XXXIII/478/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie

Uchwała Nr XXXIII/479/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Prałata Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy

Uchwała Nr XXXIII/480/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIII/481/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom klasy...

Uchwała Nr XXXIII/482/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Skrudzinie

Uchwała Nr XXXIII/483/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIII/484/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/422/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/485/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIII/486/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIII/487/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIII/488/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sączu

Uchwała Nr XXXIII/489/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sączu

Uchwała Nr XXXIII/490/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sączu

Uchwała Nr XXXIII/491/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sączu

Uchwała Nr XXXIII/492/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sączu

Uchwała Nr XXXIII/493/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sączu

Uchwała Nr XXXIII/494/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 r...

Uchwała Nr XXXIV/496/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Uchwała Nr XXXIV/497/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXIV/498/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXIV/499/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXIV/500/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXIV/501/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki...

Uchwała Nr XXXIV/502/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/503/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii dot. projektu uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu...

Uchwała Nr XXXIV/504/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/472/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/505/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/473/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/506/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/474/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/507/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/475/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/508/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/476/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/509/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/477/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/510/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/478/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/511/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/479/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/512/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/480/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/513/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Uchwała Nr XXXIV/514/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXIV/515/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A”

Uchwała Nr XXXIV/516/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3”

Uchwała Nr XXXIV/517/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIV/518/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową

Uchwała Nr XXXIV/519/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Sącz do realizacji projektu Nowoczesna szkoła – przepustka do kariery...

Uchwała Nr XXXIX/581/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Sądeckie Wodociągi...

Uchwała Nr XXXIX/582/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole...

Uchwała Nr XXXIX/583/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Gaboniu

Uchwała Nr XXXIX/584/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Łazach Biegonickich

Uchwała Nr XXXIX/585/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/586/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/587/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego...

Uchwała Nr XXXIX/588/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/589/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/590/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/591/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/592/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/593/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/594/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXIX/595/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu

Uchwała Nr XXXV/522/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w 2017 roku

Uchwała Nr XXXV/523/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała Nr XXXV/524/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania...

Uchwała Nr XXXV/525/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania...

Uchwała Nr XXXV/526/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXV/527/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr XXXV/528/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lipy o obwodzie 530 cm – pomnika przyrody ożywionej

Uchwała Nr XXXV/529/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXXV/530/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/234/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXXV/531/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Tysiąclecia

Uchwała Nr XXXV/532/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/433/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/533/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVI/534/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2016 ro

Uchwała Nr XXXVI/535/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Stary Sącz za rok 2016

Uchwała Nr XXXVI/536/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Starego Sącza za rok 2016

Uchwała Nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku...

Uchwała Nr XXXVI/539/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/524/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/540/ 2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/525/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/541/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVI/542/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVI/543/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice"

Uchwała Nr XXXVI/544/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice Dolne"

Uchwała Nr XXXVI/545/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A"

Uchwała Nr XXXVI/546/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej

Uchwała Nr XXXVI/547/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi..

Uchwała Nr XXXVII/550/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice Dolne”

Uchwała Nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie najmu lokalu w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

Uchwała Nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVII/553/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XXXVII/554/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVII/555/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXVII/556/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXVII/557/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXVII/558/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXVII/559/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zarządzającej przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Tysiąclecia

Uchwała Nr XXXVIII/562/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXXVIII/563/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Uchwała Nr XXXVIII/564/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia "Małopolska Niania"

Uchwała Nr XXXVIII/565/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%...

Uchwała Nr XXXVIII/566/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla...

Uchwała Nr XXXVIII/567/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czersk

Uchwała Nr XXXVIII/568/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

Uchwała Nr XXXVIII/569/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Kraj...

Uchwała Nr XXXVIII/570/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVIII/571/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała Nr XXXVIII/572/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVIII/573/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVIII/574/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Przysietnicy

Uchwała Nr XXXVIII/575/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Uchwała Nr XXXVIII/576/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/577/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku...

Uchwała Nr XXXVIII/578/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę...