uchwały 2016

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania odznak „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

Uchwała Nr XIX/283/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

Uchwała Nr XIX/292/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 roku

Uchwała Nr XIX/296/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 29 września 2014 r.

Uchwała Nr XIX/301/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lipy o obwodzie 340 cm - pomnika przyrody ożywionej

Uchwała Nr XIX/302/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania odznak „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

Uchwała Nr XIX/303/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr XVI/252/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 1 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z 31 sierpnia 2015 r. dotyczącej ustalenia wzorów...

Uchwała Nr XVI/253/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 1 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zachód

Uchwała Nr XVI/254/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XVI/255/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Uchwała Nr XVI/259/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 1 lutego 2016 r. w sprawie porozumienia o współpracy Gminy Stary Sącz z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uchwała Nr XVII/268/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/168/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej...

Uchwała Nr XVII/273/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 24 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Uchwała Nr XVIII/277/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”, przyjętego Uchwałą...

Uchwała Nr XVIII/278/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 21 marca 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki, przyjętego Uchwałą Nr XXV/249/2012 Rady

Uchwała Nr XVIII/279/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna"

Uchwała Nr XX/313/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 24 maja 2016 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu przy ul. Królowej Jadwig

Uchwała Nr XXI/315/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 18 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Świętej Kingi za patronkę Starego Sącza

Uchwała Nr XXII/322/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 27 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz”

Uchwała Nr XXIII/328/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 4”

Uchwała Nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczyła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Uchwała NR XXIV/336/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Starego Sącza"

Uchwała NR XXIV/339/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XXIV/341/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 września 2016 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz- Plan Nr 1”

Uchwała Nr XXIV/342/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 września 2016 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz- Plan Nr 1A”

Uchwała Nr XXIV/343/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gaboń”

Uchwała Nr XXIV/344/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŁAZY BIEGONICKIE 2”

Uchwała Nr XXIX/423/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 30 grudnia 2016 roku w sprawie: uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lip o obwodzie 430 cm i 433 cm – pomników przyrody ożywionej

Uchwała Nr XXV/380/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej z 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XXV/381/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/385/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 24 października 2016 r. w sprawie: uzgodnienia trasy kabla energetycznego w rejonie pomników przyrody rosnących w Gaboniu

Uchwała Nr XXV/388/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXV/391/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 24 października 2016 r. w sprawie: w sprawie: wyrażenia opinii do projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

Uchwała Nr XXVII/395/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

Uchwała Nr XXVII/402/2016 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/381/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych...