projekty uchwał 2016

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z 31 sierpnia 2015 r. dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji...

Projekt z 27.01.2016 r. Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Projekt z 27.01.2016 r. Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Starym Sączu

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki, przyjętego Uchwałą Nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Projekt z 4 kwietnia 2016 r. Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 r. w sprawie...

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu (dot. zmiany Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji...)

Projekt z uchwały Rady Miejskiej Starego Sącza z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

Projekt z uchwały Rady Miejskiej Starego Sącza z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Nr ... z 2016 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Stary Sącz

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu nr ... z dnia ... 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz wraz z załącznikami oraz Ankietą i Formularzem zgłaszania uwag...

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2016 r., w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 4”

Projet Uchwały w w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz

Projekt Uchwały NR ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu..."

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Myślec

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok