ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:40
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:37
autor dokumentu: Ryszard Kumor

ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Imię i nazwisko może zmienić:

 • obywatel polski,

 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania,

 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska albo decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona.

Zmiana imienia oznacza:

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,

 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie,

 • dodanie drugiego imienia,

 • zmianę pisowni imienia lub imion,

 • zmianę kolejności imion.

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

 • na inne nazwisko,

 • zmianę pisowni nazwiska,

 • zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów a w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

 • na imię lub nazwisko używane,

 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

 • imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada.

Opłata skarbowa wynosi 37zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044


Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska