SZCZEGÓLNE TRYBY SPORZĄDZANIA AKTÓW STANU CYWILEGO

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:36
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:31
autor dokumentu: Ryszard Kumor

SZCZEGÓLNE TRYBY SPORZĄDZANIA AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

Transkrypcja dokumentu stanu cywilnego

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, wydany przez właściwy organ w państwie wystawienia, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji, która polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu bez ingerencji w treść zawartych w nim danych.

Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzone w Polsce akty stanu cywilnego, może wraz z wnioskiem o transkrypcję ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.


Dokumenty:

- wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce,

- oryginał zagranicznego dokumentu stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji w państwie wystawienia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub konsula. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu i ważności zagranicznego aktu stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego może wezwać wnioskodawcę do przeprowadzenia procesu legalizacji dokumentu.

Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL


Wnioskodawca:

- osoba, której dotyczy zdarzenie,

- inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon)


Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia transkrypcji jeżeli;

- dokument w państwie wystawienia nie jest dokumentem stanu cywilnego, nie ma mocy dokumentu urzędowego, nie został wydany przez właściwy organ, budzi wątpliwości co do jego autentyczności, potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon,

- zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia,

- byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,

opłata skarbowa 50 zł w kasie urzędu miejskiego lub

na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Rejestracja urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracja urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

 

Dokumenty:

- wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce,

- dokument potwierdzający zdarzenie za granicą i jego urzędowe tłumaczenie

Wnioskodawca:

- osoba, której dotyczy zdarzenie,

- inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon)


Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

opłata skarbowa 39 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wniosek - akt urodzenia  

Wniosek - akt małżeństwa 

Wniosek - akt zgonu