ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:35
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:30
autor dokumentu: Ryszard Kumor

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Ślub konkordatowy

W celu zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi podlegającymi prawu polskiemu należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego:

- zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy od daty jego złożenia)

- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce przedstawia zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie

Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wyda pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera m. in. oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku przyszłych dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody jego zawarcia. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu wynosi 84 zł w kasie urzędu miejskiego lub

na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Ślub cywilny

Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedkładają dokumenty tożsamości oraz dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego – jak wyżej

Złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odbywa się w wyznaczonej dacie, godzinie i miejscu, w obecności dwóch pełnoletnich świadków – nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.

Jeżeli zachodzą ważne powody kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłata skarbowa za skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 38 zł

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu wynosi 84 zł w kasie urzędu miejskiego lub

na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w którym pełni funkcję – w miejscu położonym na terytorium tej gminy.

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić:

  • na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności.

    Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł

  • na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Jeżeli wskazane miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów zachowania uroczystej formy Kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł oraz dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Zawarcie małżeństwa poza granicami kraju przed konsulem

W celu zawarcia związku małżeńskiego poza granicą Polski przed polskim konsulem należy stawić się osobiście przedstawiając dokument tożsamości oraz składając dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego jw.

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla m. st. Warszawy w oparciu o otrzymany od konsula protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Zawarcie małżeństwa poza granicami kraju przed organem obcego państwa

W celu zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie to może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia,

- dokument tożsamości,

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

- zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

Zaświadczenie to ważne jest 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł w kasie urzędu miejskiego lub

na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wniosek