REJESTRACJA ZGONU

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:34
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 09:38
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

REJESTRACJA ZGONU

 

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon przedkładając kartę zgonu.

Zgłoszenie zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.)


Dokumenty:

  • karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza

  • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)

  • książeczka wojskowa osoby zmarłej

  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon

  • pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika

Terminy:

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

  • 3 dni od sporządzenia karty zgonu,

  • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.


Forma załatwienia:

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu.

Dopiero zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

    Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej