UZNANIE OJCOSTWA

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:30
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:27
autor dokumentu: Ryszard Kumor

UZNANIE OJCOSTWA

 

Dla dziecka nie urodzonego w związku małżeńskim lub w przewidzianym przez prawo czasie od jego ustania lub unieważnienia można ustalić ojcostwo przez uznanie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna (od którego pochodzi dziecko) oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, matka dziecka potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę – że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Dokumenty:

- dokumenty tożsamości rodziców dziecka,

- w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed:

- wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

- sądem opiekuńczym,

- polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim,

- notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy – wyjątkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić w stosunku do dziecka:

- poczętego,

- urodzonego do 18 roku życia,

- zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność

 

Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa:

- osiągnięcie przez dziecko pełnoletności,

- przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula,

- wątpliwości co do pochodzenia dziecka,

- wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa,

- nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia

 

Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

 

Z przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa sporządzany jest protokół podpisywany przez rodziców dziecka, kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula. Na wniosek matki lub ojca dziecka wydawane jest pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

 

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

 

Wniosek


Zaświadczenie