UZNANIE ZAGRANICZNEGO ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:28
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:27
autor dokumentu: Ryszard Kumor

UZNANIE ZAGRANICZNEGO ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA

 

Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą orzeczeń w sprawach cywilnych wydanych po 1 lipca 2009. W stosunku do orzeczeń podlegających uznaniu na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego wydanych przed 1 lipca 2009, ich skuteczność na obszarze Polski zależy od postępowania sądowego o uznanie orzeczenia wszczynanego na wniosek zainteresowanej osoby.

 

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu jeżeli:

- nie jest prawomocne w państwie w którym zostało wydane,

- zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,

- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie

umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,

- strona w toku postępowania była pozbawiona możliwości obrony,

- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej

wcześniej niż przed sądem państwa obcego,

- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej

wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego

uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi

samymi stronami,

- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej

Polskiej (klauzula porządku publicznego)

 

Każdy kto ma interes prawny może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

 

Wymagane dokumenty;

- wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,

- orzeczenie sądu zagranicznego,

- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia

wynika z jego treści,

- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub

tłumacza przysięgłego,

- dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu w

przypadku gdy nie wdał się on w spór co do istoty sprawy (wyrok zaoczny)

- dokument tożsamości wnioskodawcy

- pełnomocnictwo gdy wniosek jest składany za pośrednictwem pełnomocnika

 

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia 11 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wzór wniosku