WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ i PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:26
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:21
autor dokumentu: Ryszard Kumor

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ i PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ 

  zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

  zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; może on zostać wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

 

Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia:

 • osoba, której akt dotyczy

 • jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun

 • osoba, która wykaże w tym interes prawny

 • sąd

 • prokurator

 • organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny

 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

Treść zaświadczenia jest zbiorem wszystkich informacji dotyczącej danej osoby w zakresie jej stanu cywilnego.

 

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Opłata skarbowa wynosi 24 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wzór wniosku

 

 

  Zaświadczenie o stanie cywilnym

  Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

  Wniosek (także w postaci elektronicznej) o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; może on zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

- wniosek,

- dokument tożsamości osoby

 

  Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Opłata skarbowa wynosi 38 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

 

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

 

Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem ani matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć oświadczenie że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi, albo nosiłoby ich wspólne dziecko

Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem i dokumentowane jest w formie protokołu. Protokół zostaje przesłany do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka celem dołączenia wzmianki do tego aktu o nazwisku dziecka.

 

Nadanie nazwiska nie jest możliwe, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, jeżeli nosi nazwisko połączone tj. nazwisko matki i ojca, jeżeli zostało ono utworzone w wyniku złożonych przez rodziców oświadczeń.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

 

Dokumenty

- wniosek

- dokument tożsamości matki/ojca i ich współmałżonka,

 

Nie podlega opłacie skarbowej


Wzór wniosku

 

 

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka

 

W ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka, rodzice mogą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej złożyć oświadczenie o zmianie imienia lub imion wybranych wcześniej dla swojego dziecka.

Oświadczenie to dokumentuje się w formie protokołu. Protokół zostaje przesłany do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka celem dołączenia wzmianki do tego aktu o zmianie imienia lub imion dziecka.

 

Ustawa dopuszcza następujące zmiany:

- zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,

- zastąpienie dwóch imion jednym lub wybranego jednego imienia dwoma imionami,

- zmiana pisowni imienia,

- zmiana kolejności wybranych imionami

 

Dokumenty:

- wniosek,

- dokumenty tożsamości rodziców dziecka

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia 11 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wzór wniosku

 

 

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

 

Możliwość złożenia oświadczenia małżonków w zakresie zmiany nazwiska dla dzieci podczas sporządzania aktu urodzenia ich pierwszego wspólnego dziecka wynika z art.88 k.r.o.

Oświadczenie to można złożyć przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego i jest dokumentowane w formie protokołu.

Protokół zostaje przesłany do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa rodziców celem dołączenia wzmianki do tego aktu o zmianie nazwiska dziecka.

 

Dokumenty:

- wniosek,

- dokumenty tożsamości rodziców dziecka

 

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia 11 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044 

 

Wniosek

 

  

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

W ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie to dokumentuje się w formie protokołu.

 

Dokumenty:

- wniosek,

- dokument tożsamości,

- wyrok rozwodowy do wglądu

 

opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia 11 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044


Wniosek