ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:25
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:26
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

Odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można wybrać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce niezależnie od tego gdzie miało miejsce zdarzenie.

 

odpisy aktów stanu cywilnego:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego - stanowi dosłowne powtórzenie pierwotnej treści aktu stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych zmian; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; odpis może zostać wydany na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 33 zł

 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - odzwierciedla aktualną treść aktu tj. uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; odpis może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł

 • odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - ma taką samą wartość, jak odpis skrócony i jest uznawany bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw, związanych Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735); opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł

 

 

Od 1 marca 2015 roku Rejestr Stanu Cywilnego jest sukcesywnie zapełniany. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie zrealizowane w następujących terminach:

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt

 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt

 

 

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego:

 • osoba, której akt dotyczy

 • jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun

 • osoba, która wykaże w tym interes prawny

 • sąd

 • prokurator

 • organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny

 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

 

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu może działać przez pełnomocnika, który wraz z wnioskiem składa oryginał lub urzędowo poświadczona kopię pełnomocnictwa. (Opłata za pełnomocnictwo 17 zł)

 

Z ksiąg stanu cywilnego dla których minął okres przechowywania tj. po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów nie wydaje się odpisów aktów stanu cywilnego. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić (jeśli stan księgi na to pozwala) nieodpłatne wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego lub uwierzytelnionej kserokopii (5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony).

Fotokopia nie ma ona mocy dokumentu urzędowego.

 

 

Osoby uprawnione do otrzymania fotokopii:

 • osoba, której akt dotyczy

 • jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun

 • osoba, która wykaże w tym interes prawny

 

Z ksiąg stanu cywilnego można wydać odpisy aktu małżeństwa pod warunkiem, że nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której akt dotyczy lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby.

 

Opłaty skarbowe można wpłacać w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta : 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wzór wniosku

Wzór pełnomocnictwa