Zgłoszenie pobytu czasowego

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  09-09-2015 | 08:34
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2018 | 12:35
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zameldowania na pobyt czasowy

  Podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 388 – t. j. ).

  - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. Nr 220, poz. 1306 ).

Wymagane dokumenty:

 1.Wypełniony formularz „ zgłoszenie pobytu czasowego” – druk dostępny na miejscu

2. Do wglądu

 - dowód osobisty osoby meldującej się (w przypadku cudzoziemców – aktualny paszport , dokument podróży , zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, decyzja na o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, dla obywatela UE – dowód osobisty).

 - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

 - pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania

 

Przy zameldowaniu osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej z ostatnich
3 miesięcy, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Cudzoziemcy

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej , jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej , obywatelem państwa członkowskiego ( EFTA ) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest obowiązany zameldować w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Cudzoziemiec nie wymieniony w pkt 1 i 2 przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej  w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

 4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania na pobyt czasowy zgłaszają dane wymagane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

 ul. Stefana Batorego 25,33-340 Stary Sącz,

 pokój na parterze, prawe skrzydło

 tel. 18/446-02-70 wew. 302

Zgłoszenie pobytu czasowego (druk)