Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  09-09-2015 | 08:30
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2018 | 12:51
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Wymeldowania z pobytu stałego

 Podstawa prawna:

  - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 388 – t. j.)

 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze  zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. Nr 220, poz. 1306 )

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

 2. Do wglądu:

• dowód osobisty osoby wymeldowującej się,

• pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania

 

UWAGI:

 - Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w Wydziale Spraw Obywatelskich . Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej
w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

 - Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego  można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

  Miejsce składania dokumentów:

 Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

ul. Stefana Batorego 25,33-340 Stary Sącz,

 pokój na parterze, prawe skrzydło

 tel. 18/446-02-70 wew. 302

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (druk)