Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Działalność gospodarcza

 
data publikacji:  03-09-2015 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2019 | 13:25
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

pokój nr 47 (II piętro Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 116

e-mail: apierzga@um.stary.sacz.pl

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356)

 • Uchwała Nr XII/132/07 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawiarających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

2. Opłaty

  Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w podstawowej wysokości.

  Opłaty, o których mowa wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

DRUKI:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza w sprawie ustalenia kryteriów przydzielania wolnego limitu...

 

Wykaz placówek w Gminie Stary Sącz posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stan na dzień: 17.09.2019r.)