Zameldowanie na pobyt stały

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  10-08-2015 | 20:01
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2018 | 12:51
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 388 – t. j. )

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. Nr 220, poz. 1306 ).

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „ zgłoszenie pobytu stałego”( druki do wypełnienia na miejscu ).

2. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej , dokonujący zameldowania na pobyt stały  zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela UE , a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt.

3. Do wglądu:

 - dowód osobisty osoby meldującej się,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( budynku ),

- pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania.

 

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej z ostatnich 3 miesięcy, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

-W przypadku nowo wybudowanego budynku, do zameldowania należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku.

 Uwagi:

-Zameldowania w miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia
do tego miejsca.

Miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich UIrzędu Miejskiego 

ul. Stefana Batorego 25,

pokój na parterze  prawe skrzydło

tel.  48   18/ 446-02-70 wew. 302

Zgłoszenie pobytu stałego (druk)