Wydanie dowodu osobistego

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  23-06-2015 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2019 | 10:14
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

• Wniosek o wydanie dowodu osobistego/gotowy druk/, składa się osobiście w organie gminy.

·  Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Osoba, która ukończyła 5 rok życia - obowiązkowo wymagana jest Jej obecność w organie gminy wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Wymagane dokumenty

• posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do wzglądu,

• aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

- o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.

- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 

• złożenie wniosku w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga złożenia orzeczenia
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia,

• złożenia fotografii w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wymaga złożenia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób postępowania w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić osobiście w dowolnym organie gminy,
a osoba przebywająca za granicą – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce składania dokumentów

• Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej.

• Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 (pokój na parterze, prawe skrzydło)  w godzinach pracy tj. poniedziałek w godz. 8.30-16.30, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

• Wszelkie  informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych udzielane są  pod numerem telefonu: 18/ 446-02-70 wew. 304

Odbiór dowodu osobistego          

• Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Opłaty

• Bezpłatnie

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk)