Podstawa prawna

ZAKŁAD SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O.

 
data publikacji:  13-02-2015 | 10:55
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2015 | 11:15
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Starym Sączu

został utworzony przez Gminę Stary Sącz i zarządza składowiskiem odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko to, zgodnie z uchwałą Nr XXV/398/2012 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” posiada status instalacji regionalnej (RIPOK).

W związku z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu na posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 r. podjęła Uchwałę  Nr XLV/586/2014 w sprawie utworzenia Zakładu Składowania Odpadów spółka z o.o. w Starym Sączu.

W dniu 7.04.2014 r. w Kancelarii Notarialnej  w Starym Sączu ul. Rynek 21 przed Notariuszem Mariuszem Majochem została zawarta w formie aktu notarialnego umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium  A  nr 451/2014, zmieniona w dniu 9.06.2014 r. Repertorium  A Nr 893/2014.

W dniu 16.07.2014 r. Zakład Składowania Odpadów Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Starym Sączu wpisano  w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem 0000516346. 

Kapitał Zakładowy: 50 000,00  PLN.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS