Wpis o wniosek do ewidencji

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 
data publikacji:  02-02-2015 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  02-02-2015 | 09:48
autor dokumentu: Anna Pierzga

 ...........................................................                                                                                                       

 

............................................................

(pieczątka lub imię, nazwisko i adres wnioskodawcy)

 

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA


WNIOSEK

o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

(hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem  młodzieżowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.),zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych  obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259,poz.1553)

1.      Nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres, telefon, faks)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

2.     Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks , e –mail , www

.................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

3.     Okres świadczenia usług ..........................................................................................

4.    Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich. 

5.    Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzania wniosku.

6.    Stosownie do § 17 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. Nr 259, poz.1553) zobowiązuję się zgłaszać wszelkie zmiany dot. świadczonych usług, jak również zaprzestanie świadczenia usług.

7.    Przyjmuję do wiadomości, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku jeżeli :

-       przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż   rok świadczenia usług hotelarskich;

-       w przypadku , gdy przedsiębiorca zmarł;

-       obiekt nie spełnia  wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami;

-       stan obiektu uniemożliwa świadczenie usług hotelarskich.

 

.......................................................                                             ..................................................................

data                                                                                                 pieczątka imienna i podpis

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

 

 

 

 ...........................................................                                                                                                       

 

............................................................

(pieczątka lub imię, nazwisko i adres wnioskodawcy)

 

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA


WNIOSEK

o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

(hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem  młodzieżowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.),zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych  obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259,poz.1553)

1.      Nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres, telefon, faks)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

2.     Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks , e –mail , www

.................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

3.     Okres świadczenia usług ..........................................................................................

4.    Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich. 

5.    Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzania wniosku.

6.    Stosownie do § 17 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. Nr 259, poz.1553) zobowiązuję się zgłaszać wszelkie zmiany dot. świadczonych usług, jak również zaprzestanie świadczenia usług.

7.    Przyjmuję do wiadomości, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku jeżeli :

-       przedsiębiorca lub rolnik wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż   rok świadczenia usług hotelarskich;

-       w przypadku , gdy przedsiębiorca zmarł;

-       obiekt nie spełnia  wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami;

-       stan obiektu uniemożliwa świadczenie usług hotelarskich.

 

.......................................................                                             ..................................................................

data                                                                                                 pieczątka imienna i podpis

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Opis obiektu /załącznik nr 1/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych, na terenie miasta i gminy  Stary Sącz/załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

•     kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

•     kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Opis obiektu /załącznik nr 1/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych, na terenie miasta i gminy  Stary Sącz/załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

•     kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

•     kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.