Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 
data publikacji:  02-02-2015 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:27
autor dokumentu: Anna Pierzga

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

pokój nr 47 (II piętro Urzędu)
tel. 18 446 02 70 wew. 116
 

e-mail: glesniak@um.stary.sacz.pl

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz.U z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz.169) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniającego  rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz.1553).


Obowiązek zgłoszenia dotyczy

  • przedsiębiorcy, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
  • rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym

Obiekt, w których będą świadczone usługi hotelarskie należy zgłosić do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Starym Sączu

ul. Stefana Batorego 25, pokój 25,

tel.18 446 02 70 wew. 116

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1.    Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

2.    Opis obiektu

3.    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

·      Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanego przez właściwy urząd statystyczny

·      Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

  •  określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
  •  nazwę i adres obiektu,
  •  informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
  •  informację o liczbie miejsc noclegowych.

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu.

Czynności kontrolne

Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Opłaty:

  • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) wnoszona do kasy Urzędu

 

Załączniki:

Autor:  Grażyna Leśniak  - Referat  Rozwoju Lokalnego i Promocji