Zarządzenie Nr 334/2012

rok 2012

 
data publikacji:  28-01-2015 | 12:47
data ostatniej modyfikacji:  28-01-2015 | 12:48
autor dokumentu: Anna Pierzga

 B U R M I S T R Z

STAREGO SĄCZA

Zarządzenie Nr 334/2012

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2010 Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

 

Działając na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 310/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu dokonuje się następujące zmiany:

1.    § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustalam Pana Daniela Śmierciaka Koordynatorem ds. współpracy pomiędzy Gminą Stary Sącz a Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego  wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

2.    § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Koordynator w zakresie powierzonych zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi Starego Sącza”.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. Współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     B U R M I S T R Z

                                                                                      mgr Jacek Lelek