uchwały 2015

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Obwieszczenie Rady Miejskiej o uchwałach podjętych na IV Posiedzeniu Rady w dniu 9 lutego 2015 roku

Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...

Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 09.02.2015 w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Mieszkańców Sołectwa Gaboń

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 9 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŁKOWICE GÓRNE 10”, przyjętego

Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 9 lutego 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/689/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014 roku

Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 9 lutego 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/537/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 2 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 9 lutego 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/363/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 9 lutego 2015 r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/313/2012 Rady Mie

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na V Posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2015 roku

Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu

Uchwała V/63/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku o

Uchwała V/64/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty...

Uchwała Nr V/61/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przysietnica”

Uchwała Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 23 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Myślec

Obwieszczenie Rady Miejskiej o uchwałach podjętych na VI Posiedzeniu Rady w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr VI/72/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Sącz do 2032 r.

Uchwała Nr VI/96/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 27 kwiecień 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki”

Uchwała Nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 20 maja 2015 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku klubu ,,Omen” w Starym Sączu, Rynek 22

Uchwała Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 20 maja 2015 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach

Uchwała Nr VII/107/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru...

Uchwała Nr VII/108/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru...

Obwieszczenie Rady Miejskiej o uchwałach podjętych na IX Posiedzeniu Rady w dniu 22 czerwca 2015 roku

Uchwała nr IX/133/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3

Uchwała nr IX/134/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 4

Uchwała Nr IX/132/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5”

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 23.03.2015 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr X/150/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 31.08.2015 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 31.08.2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Myślec

Uchwała Nr X/160/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli

Uchwała Nr X/149/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2016-2019

Uchwała Nr X/156/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr X/157/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz...

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XI Posiedzeniu Rady 28 września 2015 roku

Uchwała nr XII/182/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Uchwała nr XII/183/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Pracy w Nowym Sączu

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XIII Posiedzeniu Rady 30 listopada 2015 roku

Uchwała Nr XIII/200/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV / 574 / 2014 z dnia 19 lutego 2014 roku (dot. zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stary Sącz...

Uchwała Nr XIII/221/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stary Sącz na lata 2015-2030”

Uchwała Nr XIII/224/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 9 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XIV Posiedzeniu Rady 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XIV/234/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

Uchwała Nr XIV/235/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/236/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcia Porozumienia Miast i Gmin Kotliny Sądeckiej pn: Kotlina Sądecka...

Uchwała Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Uchwała Nr XI/169/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28.09.2015 w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz”

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XV Posiedzeniu Rady 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr XIV/226/2015 Rady Miejskiej W Starym Sączu z 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XI/170/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: nadania odznak „Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

Uchwała Nr XI/178/2015 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 r. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XI/179/2015 Rady Miejskiej W Starym Sączu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 r. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej

Uchwała Nr V/62/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stary Sącz środków stanowiących fundusz sołecki