rok 2014

2014-2018

 
data publikacji:  05-12-2014 | 17:27
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2017 | 08:51
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie nr 359/2014 r. Burmistrza Starego Sącza – Szefa Ochrony Cywilnej Gminy z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie przygotowania i zapewnienia działania formacji obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Stary Sącz

Zarządzenie nr 358/2014 r. Burmistrza Starego Sącza – Szefa Ochrony Cywilnej Gminy z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 356/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2014 r. w  sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 337/2014 Burmistrza Starego Sącza z 19 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia funkcji sołtysa Sołectwa Mostki

Zarządzenie Nr 331/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 341/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 348/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 349/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania udzielania zamówień publicznych, do udzielania których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 339/2014 Burmistrza Starego Sącza z 22 grudnia 2014 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 338/2014 Burmistrza Starego Sącza z 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 337/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia funkcji Sołtysa Sołectwa Mostki

Zarządzenie Nr 326/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

Zarządzenie Nr 324/2014 Burmistrza Starego Sącza z 28 listopada 2014 roku w sprawie instrukcji egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 343/2014 Burmistrza Starego Sącz z 30 grudnia 2014 roku w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Starym Sączu  przy ul. Bandurskiego  14 A,  na działce ewidencyjnej numer 2114/3 , objętej Księgą Wieczystą NS1S/00064615/3 wraz z częścią działki ewidencyjnej 3996  zlokalizowanej w Starym  Sączu , objętej Księgą Wieczystą NS1S/00064375/8

Zarządzenie Nr 344/2014 Burmistrza Starego Sącza z 30 grudnia 2014 roku w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Starym Sączu  przy ul. Bandurskiego  14 A,  na działce ewidencyjnej numer 2114/3 , objętej Księgą Wieczystą NS1S/00064615/3

Zarządzenie Nr 332/2014 Burmistrza Starego Sącza z 10.12.2014 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego

Zarządzenie Nr 296/2014 Burmistrza Starego Sącza - Szefa Obrony Cywilnej z 4 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 251/2014 Burmistrza Starego Sącza - Szefa Obrony Cywilnej z 30 września 2014 r. w sprawie powołania i organizacji elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności na terenie Gminy Stary Sącz elementów oraz określenia ich zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny

Zarządzenie Nr 250/2014 Burmistrza Starego Sącza - Szefa Obrony Cywilnej z 30 września 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności oraz określenia jego zadań