Zarządzenie Nr 313/2013

rok 2013

 
data publikacji:  07-01-2014 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2014 | 17:51
autor dokumentu: Anna Pierzga

 

ZARZĄDZENIE  Nr 313/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 31 grudnia  2013 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu.

 

  Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „Szalety Miejskie”,  położonej  w Starym Sączu,  wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu   Miejskiego  w  Starym Sączu  przy ul. Batorego 25,  przez okres 21 dni , ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalącznik nr 1 do zarządzenia nr 313 z 2013 roku