Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 1/2014 z 2 stycznia 2014 roku

rok 2014

 
data publikacji:  03-01-2014 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  28-01-2014 | 08:37
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR 1 /2014

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 2 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/263/2012
z dnia 28.09.2012 r. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania.

 

zarządzam co następuje

 

§ 1

 

Ustalam koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w 2014 r.
w wysokości 21,66 zł

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1 lutego 2014 r.