Wniosek o udostępnienie (o ponowne udostępnienie, wykorzystanie) informacji sektora publicznego

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2013 | 11:16
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2016 | 13:55
autor dokumentu: Anna Pierzga

♦ Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, iż:

·       każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.nr 112 poz.1198 z późn. zm.),

·       informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Batorego 25 po złożeniu wniosku,

·       wypełnione wnioski mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina @stary.sacz.pl

·       korzystanie z załączonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności,

·       podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

·       wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk pdf),

·       wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r., poz. 95 (druk pdf).

Wniosek można napisać w dowolnej formie. Powinien jednak zawierać: precyzyjne wskazanie, jaka informacja ma zostać udostępniona; w jakiej formie ma zostać udostępniona (np. ksero, skan, wiadomość e-mail, itd.); miejsce, gdzie ma zostać dostarczona (np. e-mail, adres pocztowy, itd.). Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku, gdy udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, możne być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że dokona on zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd Miejski w Starym Sączu powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Urząd Miejski w Starym Sączu powyższemu terminowi - wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

♦ Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która weszła w życie 16 czerwca 2016 r. określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1). Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.