Zarządzenie Nr 297/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-12-2013 | 17:14
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 14:10
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR  297/2013
BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA
Z DNIA  10.12.2013 ROKU

 

 

      W  sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

  Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 330 z póź. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy
Nr 8 złożony z pracowników Referatu Finansowo – Budżetowego.

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół dokona inwentaryzacji pełnej składników majątkowych  w drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald (stanów) wynikających z ewidencji księgowej następujących składników majątkowych:

a.       udziały pieniężne i rzeczowe wniesione do spółek, akcje i inne długoterminowe papiery

       wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe do konta „030”

b.      środki trwałe do konta „011” i „013” oraz grunty -  w pierwszej kolejności weryfikowane przez    służby techniczne /m.in. merytorycznie odpowiedzialne za prawidłową ewidencję gruntów

c.       wartości niematerialne i prawne do konta „020”

d.      umorzenie środków trwałych i WNiP do konta 071,072,073

e.       konta zespołu  „2”

f.       konta zespołu  „7”

g.      konta zespołu  „8” oraz pozostałe

    

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na dzień 31.12.2013 roku

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 15.01.2014 roku i zobowiązuję Przewodniczącego  Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.