Zarządzenie Nr 296/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-12-2013 | 17:11
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 13:54
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR  296/2013

BURMISTRZA  STERGO SĄCZA

Z DNIA  10.12.2013 ROKU

 

 

            W  sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 330 z póź. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe  w składzie:

 

 

Zespół spisowy Nr 5 w składzie:

1.      Magdalena Orłowska

2.   Elżbieta Migacz

 

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej kosztów inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2013 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.  Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.

 

 

Zespół spisowy Nr 6 w składzie:

1.      Agnieszka Bałuszyńska

2.      Lucyna Krcha

 

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej gruntów wg stanu na dzień 31.12.2013 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.  Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.

 

 

Zespół spisowy Nr 7 w składzie:

1.      Paweł Dybiec

2.      Michał Kociołek

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej budowli trudno dostępnych oglądowi wg stanu na dzień 31.12.2013 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.  Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.

 

 

§2

 

 

Termin rozpoczęcia spisu ustalam na dzień 31.12.2013 roku, termin zakończenia spisu ustalam na dzień 10.01.2014 roku i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.