Zarzadzenie Nr 295/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-12-2013 | 16:54
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 14:09
autor dokumentu: Anna Pierzga


ZARZĄDZENIE NR 295/2013

BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA

Z DNIA  10.12.2013 roku

 

W sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 330 z póź. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe 
w składzie:

 

Zespół spisowy Nr 1 w składzie:

1.      Anna Pierzga – Belska

2.      Joanna Rams

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy  dokona inwentaryzacji drogą spisu z natury - składników majątkowych obcych /użytkowanych na podstawie umów użyczenia/. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 31.12.2013 r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

Zespół spisowy Nr 2  w składzie:

1.  Janina Broniszewska

2.  Maria Górka

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy  dokona inwentaryzacji w drodze spisu z natury - składników majątkowych : gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania, papierów wartościowych
wg stanu na dzień 31.12.2013 r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

Zespół spisowy Nr 3 w składzie:

1.  Daniel Śmierciak

2.  Joanna Orłowska

3.  Alfreda Wastag

   Wyżej wymieniony zespół spisowy dokonaj inwentaryzacji w drodze spisu z natury - składników majątkowych : paliwa w samochodach bojowych gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w samochodzie służbowym Honda CIVIC  wg stanu na dzień 31.12.2013 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

Zespół spisowy Nr 4 w składzie:

1.      Kazimierz Nakielski

2.      Wiesław Sasak

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji w drodze spisu z natury - składników majątkowych: materiałów inwestycyjnych oraz pozostałych materiałów w poszczególnych obiektach ( pola spisowe określone w załączniku) wg stanu na dzień  31.12.2013 roku stosownie do  obowiązujących przepisów.

 

§2

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2013 roku i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie
do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.