Zarządzenie Nr 303/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 18:32
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 14:11
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR 303/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w roku 2014

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Joanna Orłowska                                -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                                   -           Sekretarz
  3. Patrycja Mleczko                               -           Członek

 

 

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.