Zarządzenie Nr 273/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 18:29
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 13:56
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR 273/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Usługi geodezyjno-kartograficzne w zakresie podziałów, rozgraniczeń, wznowień punktów granicznych

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Daniel Tumidaj                                   -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                                   -           Sekretarz
  3. Agnieszka Bałuszyńska                     -           Członek

 

 

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.