Zarządzenie Nr 298/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 18:21
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2013 | 18:21
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR 298/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11.12.2013 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do udzielania których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Na podstawie art. 4, art. 14, art. 32 ust. 2 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 66-72.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam Regulamin udzielania zamówień publicznych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do udzielania których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.